Algemene voorwaarden

1. Totstandkoming en aanvaarding van een overeenkomst.


In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande a) het gebruik van online apotheek Apotheek Verbeke- Van Thorre en b) de bestellingen die hij op dat ogenblik via Apotheek Verbeke- Van Thorre overweegt te plaatsen.


Door het loutere bezoeken en raadplegen van Apotheek Verbeke- Van Thorre of door het plaatsen van een bestelling via Apotheek Verbeke- Van Thorre verklaart de gebruiker zich akkoord met de inhoud ervan en wordt er telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.


Apotheek Verbeke- Van Thorre houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

Andere voorwaarden (deze van de koper bijvoorbeeld) zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Apotheek Verbeke- Van Thorre voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij a) voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst - voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan - na te lezen b) ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en c) ze af te drukken of op te slaan.

De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door Apotheek Verbeke- Van Thorre geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker.


2. Begrippen

2.1 deapotheekonline.be: de website van Apotheek Verbeke- Van Thorre, gelegen te Dendermondesteenweg 448, Destelbergen.
deapotheekonline.be wordt ook vermeld onder Apotheek Verbeke- Van Thorre.


2.2 Client: Elke natuurlijke-of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan Apotheek Verbeke- Van Thorre.


2.3 Bestelling: De aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopsovereenkomst tussen de Apotheek Verbeke- Van Thorre en de cliënt van de online apotheek Apotheek Verbeke- Van Thorre met betrekking tot de producten die worden aangeboden via Apotheek Verbeke- Van Thorre.


2.4 Productfiche: Geeft de informatie (tekst, foto's, onderverdeling in welbepaalde categorie) over een te koop aangeboden product.


2.5 Producten: Alle goederen aangeboden op Apotheek Verbeke- Van Thorre.


2.6 Transactie: Het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder andere middel van virtuele transactie via de site.


3. Producten
Rekening houdende met de actuele wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op het aanbieden via het internet van in een publieke apotheek aangeboden producten, zijn niet alle producten van Apotheek Verbeke- Van Thorre via Apotheek Verbeke- Van Thorre verkrijgbaar. Voorschriftplichtige geneesmiddelen zijn niet via Apotheek Verbeke- Van Thorre verkrijgbaar.

De Belgische wetgeving verbiedt de uitvoer van geneesmiddelen. Enkel parafarmaceutische producten kunnen verkocht worden aan niet-ingezetenen van België.


4. Cliënt
Iedere bezoeker beschikt over de mogelijkheid om zich te registreren als gebruiker, waarna hij kan overgaan tot het plaatsen van bestellingen.
De aldus gegenereerde toegang tot Apotheek Verbeke- Van Thorre is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.
De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.
Apotheek Verbeke- Van Thorre behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen (gebruik van de elektronische identiteitskaart bijvoorbeeld).
In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Apotheek Verbeke- Van Thorre toegestaan om de registratie van de gebruiker te schrappen, onverminderd het recht van Apotheek Verbeke- Van Thorre om de schade op de gebruiker te verhalen.


5. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan

5.1 Tal van producten aangeboden door Apotheek Verbeke- Van Thorre in het bijzonder de voorschriftvrije geneesmiddelen) moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden, na voorafgaandelijke diagnose en advies door een wettelijke erkende arts of therapeut.


5.2 De informatie verschaft door Apotheek Verbeke- Van Thorre wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd door een apotheker, doch is louter informatief. Ze vervangt immers nooit een diagnose of advies, omdat Apotheek Verbeke- Van Thorre niet op de hoogte kan zijn van de volledige medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker.


5.3 Apotheek Verbeke- Van Thorre houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gehanteerd voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld). De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de historiek van diens bestellingen, zal aanleiding geven tot een automatische waarschuwing (dosis, interactie met andere geneesmiddelen).

5.4 Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert Apotheek Verbeke- Van Thorre formeel het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of - indien het reeds geleverd werd - het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

5.5 Apotheek Verbeke- Van Thorre benadrukt dat de wettelijke en deontologische regels van toepassing op de apotheker-titularis voor gevolg kunnen hebben dat een geplaatste bestelling geen doorgang kan vinden, indien de bestelling - naar het oordeel van de apotheker-titularis - niet in overeenstemming zou zijn met voornoemde regels.


6. Bestelling

6.1 Al de informatie die de cliënt bezorgd aan Apotheek Verbeke- Van Thorre (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. Apotheek Verbeke- Van Thorre kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. Apotheek Verbeke- Van Thorre kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.


6.2 De automatische registratiesystemen bieden van nature een bewijs van de inhoud en datum van de bestelling.


6.3 Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Apotheek Verbeke- Van Thorre aan de cliënt de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mail dat de cliënt heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling.


6.4 In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Apotheek Verbeke- Van Thorre zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.


6.5 De bestelling is pas definitief van zodra a) Apotheek Verbeke- Van Thorre deze aanvaard heeft en b) de cliënt het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft aan Apotheek Verbeke- Van Thorre, conform de aldaar aangewezen betaalmethode.


6.6 De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Apotheek Verbeke- Van Thorre via mail de cliënt over de vertraging van de levering inlichten. Indien de cliënt niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.


7. Prijs

7.1 De prijs is steeds in euro en BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.


7.2 De prijs vermeldt in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.


7.3 Apotheek Verbeke- Van Thorre behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestellingen.


7.4 Apotheek Verbeke-Van Thorre behoudt zich het recht toe bestellingen te weigeren indien de prijs verkeerd zou vermeld worden op Deapotheekonline.be. De klant wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. De terugbetaling wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. Onder fout vermelde prijs wordt verstaan : elke prijs waarvan de marge kan aangetoond worden.


8. Betaling

8.1 De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.


8.2 De bescherming tegen een frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie met name als gevolg van piraterij tegen mogelijke betwistingen van betaling van postwissels is verzekerd door de maatschappij Ogone.


8.3 De bestelling gevalideerd door de cliënt wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ogone hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij Ogone, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de cliënt verwittigd worden via e-mail.


8.4 De informatie over de bestelling maakt onderwerp uit van een geautomatiseerde verwerking van gegevens aldus is de verantwoordelijke Ogone. Die geautomatiseerde verwerking van gegevens heeft tot doel te strijden tegen fraude met de bankkaart. Ogone en Apotheek Verbeke- Van Thorre zijn de gegevensontvangers in relatie met de bestelling. Het ontbreken van gegevens in relatie met de bestelling verhindert de realisatie en analyse van de transactie. In geval van frauduleus gebruik van een bankkaart, van een onregelmatige verklaring of een anomalie, kunnen de gegevens in relatie met de bijhorende bestelling en de niet-betaling voorwerp uitmaken van een opname in een bestand van incident van betaling.


9. Levering

9.1 De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Apotheek Verbeke- Van Thorre en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 2 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België.


9.2 Door het plaatsen van een bestelling, engageert de cliënt zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van de Apotheek Verbeke- Van Thorre kan in dat opzicht niet spelen.


9.3 De leveringen gebeuren hoofdzakelijk door BPOST. De tarieven van levering en tijd zijn beschikbaar op www.Apotheek Verbeke- Van Thorre.be/klantenservice/levering/. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Apotheek Verbeke- Van Thorre of aan vervoerder door cliënt in geval van laattijdige levering.


9.4 Bij de ontvangst van de bestelde goederen, moet de cliënt of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.


9.5 Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende passages van de vervoerder , wordt het teruggezonden naar Apotheek Verbeke- Van Thorre en wordt de bestemmeling verwittigd via e-mail. Een bijkomende levering kan door de cliënt gevraagd worden en hij zal hiervan de kosten dragen (zelfs indien de eerste verzending gratis was). Bij het kenbaar maken van het niet ontvangen van een bestelling, zal Apotheek Verbeke- Van Thorre rekening houden met de gegevens inzake de levering verkregen door BPOST. Indien deze trackinggevens wijzen op aflevering van het pakket, kan er van Apotheek Verbeke- Van Thorre geen compensatiemaatregel verwacht worden.


9.6 De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn (een ontbrekende bijsluiter bijvoorbeeld) dient de koper onmiddellijk, aan Apotheek Verbeke- Van Thorre hiervan per e-mail te verwittigen en desnoods contact op te nemen met de apotheker alvorens tot gebruik over te gaan.


9.7 Cliënten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.


10. Verzakingsrecht

10.1 In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 6 april 2010), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop (met uitzondering van de geneesmiddelen en de medische hulpmiddelen, behalve in gevallen van wanbetaling) zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen. De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om ze terug te sturen naar de Apotheek Verbeke- Van Thorre tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, moet de cliënt op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met de leveringsbon) terugsturen, in hun originele verpakking, onbeschadigd en vergezeld van alle eventuele accessoires, (zoals bijsluiters en andere handleidingen en documentatie) naar het volgende adres: Apotheek Verbeke- Van Thorre, Dendermondesteenweg 448, Destelbergen, België.


10.2 Indien de goederen zijn toegezonden aan Apotheek Verbeke- Van Thorre onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Apotheek Verbeke- Van Thorre zich ertoe de betalingen door de cliënt gedaan terug te geven, en dit zonder kosten (met uitzondering van de volledige leveringskost en een administratieve kost van 5 euro). In het geval waar de leveringskosten initieel gedragen waren door Apotheek Verbeke- Van Thorre ( bevel van een bedrag rechtgevend op een levering "gratis verzending" of in geval van promotie) dan worden die kosten in mindering gebracht op het terug te geven bedrag van de cliënt. De teruggave intervenieert in een tijdsbestek van maximum 1 maand te beginnen vanaf de ontvangst van de koopwaar door Apotheek Verbeke- Van Thorre.


10.3. Er bestaat een verzakingsrecht dat enkel van toepassing is vóór de verzending van een pakket. Deze verzaking dient ons meegedeeld te worden via de contactpagina.


11. Garantie

11.1 Apotheek Verbeke- Van Thorre garandeert in het kader van huidige overeenkomst enkel de deugdelijke levering van de producten aan de hand van de door de koper verstrekte gegevens. De verbintenissen van Apotheek Verbeke- Van Thorre zijn middelenverbintenissen. Apotheek Verbeke- Van Thorre garandeert nooit het bereiken van een bepaald resultaat. De kwaliteit en de bruikbaarheid van de door Apotheek Verbeke- Van Thorre geleverde producten, wordt weergegeven op de bijsluiter van de fabrikant. De door Apotheek Verbeke- Van Thorre geleverde producten zitten in de verpakking van de fabrikant. De koper is verplicht de instructies en gebruikvoorwaarden van de fabrikant voorafgaandelijk aan het gebruik van de producten na te lezen en in geval van de minste onduidelijkheid of twijfel voorafgaandelijk aan het gebruik contact op te nemen met de apotheker.


11.2 In geen enkel geval kunnen Apotheek Verbeke- Van Thorre verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Apotheek Verbeke- Van Thorre is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.


11.3 Apotheek Verbeke- Van Thorre geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of andere schadelijke elementen of programma's, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.


12. Aansprakelijkheid

12.1 Apotheek Verbeke- Van Thorre is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen of voor foutieve vermeldingen in de bijsluiter van de fabrikant. Apotheek Verbeke- Van Thorre is niet aansprakelijk voor de verdraagbaarheid en de geschiktheid van de producten en de hieruit voortvloeiende gebeurlijke nadelige gevolgen. Apotheek Verbeke- Van Thorre kan evenmin aansprakelijk gesteld worden indien het gebrek of de schade te wijten is aan gebrekkige verzorging, onvoldoende gespecialiseerde opvolging, onzorgvuldige naleving van de instructies en gebruiksvoorwaarden van de fabrikant, onoplettendheid of onzorgvuldigheid.


12.2 De aansprakelijkheid van Apotheek Verbeke- Van Thorre, de apotheek-titularis kan eveneens niet worden weerhouden voor mogelijke veranderingen in de producten aangebracht door de fabrikanten.


12.3 De aansprakelijkheid van Apotheek Verbeke- Van Thorre zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto's gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel. De cliënt engageert zich om aandachtig het bericht weergegeven door de fabrikant te lezen op of in de verpakking van het product. Het is dat bericht dat de informatie bevat (inclusief de doseringen en tegen indicaties) die de gebruiker dient te respecteren.


12.4 Apotheek Verbeke- Van Thorre kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.


13. Intellectueele eigendomsrechten

De teksten, foto's, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van Apotheek Verbeke- Van Thorre zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Apotheek Verbeke- Van Thorre of derden toe.


Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Apotheek Verbeke- Van Thorre, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding.


14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1 Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.


14.2 Ingeval persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door Apotheek Verbeke- Van Thorre behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden.


15. Nietigheid
Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of de overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.


16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.
Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van de NV Apotheek Verbeke- Van Thorre uitsluitend bevoegd zijn.


17. Privacy
Privacybeleid van www.deapotheekonline.be
Dit is de website van Apotheek Verbeke- Van Thorre.


Ons postadres is

Apotheker Verbeke- Van Thorre.
Wim Verbeke
Dendermondesteenweg 448
9070 Destelbergen


Ons bedrijf bevindt zich:

Apotheker Verbeke- Van Thorre
Dendermondesteenweg 448
9070 Destelbergen


Uw persoonsgegevens, onze verantwoordelijkheid


Op deze website verzamelen wij uw persoonsgegevens. Deze worden beheerd door ons bedrijf.
Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet door aan derden.


Wij bewaren de volgende inlichtingen wanneer u onze site bezoekt:

uw 'domain name' (IP-adres) wanneer u onze website bezoekt.uw e-mailadres wanneer u berichten/vragen via de site verstuurt.uw e-mailadres als u contact met ons opneemt per e-mail.alle informatie over de pagina's die u op onze site hebt bezocht.alle informatie die u ons vrijwillig hebt gegeven (bijvoorbeeld in het kader van informatie-onderzoeken en/of inschrijvingen op de site)/


Deze informatie wordt gebruikt om:

de inhoud van onze website te verbeteren.de inhoud en de layout van onze pagina's te personaliseren voor elke bezoeker afzonderlijk.u op de hoogte te houden van updates van onze site.later contact met u op te nemen voor direct marketing-doeleinden.


Gebruik van 'cookies'

Wij gebruiken cookies op deze site. (ter herinnering: een cookie is een klein bestand dat door een Internetserver wordt verstuurd en dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Het bewaart het spoor van de Internetsite die u hebt bezocht en bevat een aantal gegevens over dit bezoek). Dankzij de cookie kunnen wij uw volgende bezoeken vergemakkelijken en uw voorkeuren registreren.


Beveiliging


Wij gebruiken altijd de coderingstechnologieën die worden erkend als de gangbare standaarden binnen de IT-sector wanneer wij uw gegevens op onze site doorsturen of ontvangen.


Hoe kunt u contact met ons opnemen betreffende ons privacybeleid?


Wilt u reageren op een van de hierboven beschreven praktijken, neem dan contact met ons op:

- per e-mail: info@apotheek-verbeke-vanthorre.be
- op het volgende adres:
Apotheek Verbeke- Van Thorre
Dendermondesteenweg 448
9070 Destelbergen


Als u ons uw postadres doorgeeft via het web krijgt u alleen de informatie of de bestellingen die u hebt gevraagd, op het adres dat u hebt opgegeven.


Als u ons uw telefoonnummer doorgeeft via het web wordt u alleen opgebeld door ons bedrijf wanneer dit nodig is om te antwoorden op uw vragen of om u op de hoogte te houden van uw online bestellingen.


Als u ons uw gsm-nummer doorgeeft via het web krijgt u alleen sms-berichten van ons bedrijf wanneer dit nodig is om te antwoorden op uw vragen of om u op de hoogte te houden van uw online bestellingen.


Als u ons uw e-mailadres doorgeeft via het web kunt u e-mails van ons bedrijf krijgen om u informatie te geven over onze producten, diensten of evenementen (direct marketing), op voorwaarde dat u hiermee uitdrukkelijk hebt ingestemd of dat u reeds klant bent bij ons en ons uw e-mailadres hebt opgegeven. Als u dergelijke e-mails niet meer wilt ontvangen, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres.Als u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, laat ons dit dan weten via één van volgende wegen:


Ofwel schrijft u zich uit door op de link te klikken die onderaan de e-mails met promotie- en marketingdoeleinden staat Ofwel gaat u naar uw  account (indien u bij ons een account heeft) en wijzigt u de relevante voorkeuren bij "Mijn interessedomeinen, informatiebrief & reclame" Ofwel stuurt u een e-mail naar info@apotheek-verbeke-vanthorre.be.


Ons bedrijf kan de informatie van de consumenten gebruiken voor nieuwe toepassingen die nog niet voorzien zijn in ons "privacybeleid". In dit geval zullen wij contact met u opnemen voordat wij uw gegevens voor deze nieuwe toepassingen gebruiken, om u op de hoogte te houden van de wijzigingen van ons reglement voor bescherming van persoonsgegevens en om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan deze nieuwe toepassingen.


Op verzoek verstrekken wij de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die op hen betrekking heeft. Als u toegang wilt tot deze informatie, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres.


Op verzoek bieden wij de bezoekers de mogelijkheid alle onjuiste informatie over zichzelf te verbeteren. Als u deze informatie wilt verbeteren, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres.


Als u van mening bent dat onze site niet in overeenstemming is met het beschreven privacybeleid, neem dan contact op met:

ons bedrijf op het hierboven vermelde adres of het Comité van Toezicht van het BDMV (per e-mail via comite@bdma.be of per post op dit adres: BDMV/Comité van Toezicht, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel)